KLN berichten december 2017

RHD2 enting blijft ook het volgend seizoen verplicht voor konijnen op KLN-tentoonstellingen!
Op de Raad van Advies van 28 oktober 2017 heeft het Hoofdbestuur aan de aanwezige vertegenwoordigers akkoord gevraagd om een vervolgbesluit te nemen aangaande de verplichting dat alle konijnen op KLN-tentoonstellingen geënt zijn ter bescherming van het virus RHD2.

Afgesproken is toen dat het hoofdbestuur tijdig voor het komende tentoonstellingsseizoen (2018-2019) hierin een besluit moet nemen.
Het KLN bestuur heeft daarop volgend besloten dat de entverplichting tegen het RHD2-virus ook van kracht blijft in het tentoonstellingsseizoen 2018-2019.
Alleen aantoonbaar, doormiddel van een door een dierenarts getekend entbewijs, tegen RHD2 gevaccineerde konijnen worden dus toegelaten op KLN-tentoonstellingen!

Het RHD2-virus grijpt nog steeds snel en agressief om zich heen waardoor wij van mening blijven dat je om het enten van konijnen tegen RHD2 sowieso niet heen kunt. Wij moeten er niet aan denken dat er tijdens gehouden tentoonstellingen dieren ter plaatse dood gaan aan deze zeer agressieve ziekte. Dit met alle gevolgen van dien. Wij adviseren echter iedereen met klem om al hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD2 en RHD1.

Voor tentoonstellingsorganisaties geldt dat de vaccinatieverplichting in het vraagprogramma vermeld dient te worden.
Vóór het inkooien levert de inzender een (kopie) entverklaring van de ingeschreven dieren in bij het tentoonstellingssecretariaat.
Wij hebben het Facilitair Bureau verzocht d.m.v. de gedelegeerden hierop steekproefsgewijs te controleren en niet aantoonbaar geënte dieren uit de tentoonstellingslocatie te laten verwijderen. 
Een entverklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft tot 1 jaar na enting geldig voor samenkomsten met andere konijnen. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wel enige vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, een kaal plekje of wit pluisje. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!

Meer informatie en de lijst van dierenartsen die bereidt zijn collectief te enten vindt u op de website van KLN onder Verenigingsinfo. U kunt daar ook de entformulieren downloaden in WORD en PDF.

Bedankt en heel fijne feestdagen toegewenst!
Het jaar 2017 wordt bijna afgesloten.
Voor ons als bestuur was het een heel bewogen jaar waarin wij jammer genoeg afscheid hebben genomen van meerdere bestuursleden.
Op het moment van schrijven zijn er enkele belangstellenden voor de functie van voorzitter. Echter zoeken we ook voor sommige andere portefeuilles nog een goede opvolger.
Ook hoor ik hierbij verschillende reacties op eventuele kandidaatstellingen. We moeten echter wel beseffen dat al deze mensen, net als u en ik, bereidt zijn hun schouders te zetten onder het behoud van onze hobby anno 2018. Zij verdienen daarom net als u het respect om tot een normaal overwogen besluit in deze te kunnen komen.

Voor de afgelopen periode als secretaris wil ik al mijn medebestuurders, provinciale besturen, commissies en leden, bedanken voor de goede samenwerking. Ik voel mij door u erg welkom in deze functie!

Namens het voltallige bestuur van KLN wens ik u, met alle mensen die u lief zijn, een heel voorspoedig, gezond en gelukkig 2018 toe!

Ronald Tiemes,
s
ecretaris

KLN berichten november 2017

Inleveren tatoeëerlijsten
Alle verenigingen die konijnen tatoeëren moeten minimaal eenmaal per kwartaal de tatoeëerlijsten naar het merkenbureau opsturen, ook als u in die periode geen konijnen tatoeëert.
Het adres van het merkenbureau is:
mevr. L. de Gooijer-Pranger, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Helaas kunnen wij geen prijzengeld uitbetalen als de merken van de winnende dieren niet zijn geregistreerd!

Subsidie
PR activiteiten van plaatselijke verenigingen, speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling en die uitvoering geven aan de doelstellingen van Kleindier Liefhebbers Nederland zijn belangrijk voor de liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk door middel van een gedeeltelijke subsidie.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling en die uitvoering geven aan de doelstellingen van Kleindier Liefhebbers Nederland, zijn belangrijk voor de liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk door middel van een gedeeltelijke subsidie.

 Waarvoor is de subsidie bedoeld?
Subsidie wordt gegeven voor gedeeltelijke dekking van bepaalde ontwikkelingskosten van speciaalclubs, verenigingen en bijzondere activiteiten van afdelingen. De kosten waarvoor subsidie wordt gegeven, moeten verband houden met het ontwikkelen van promotieactiviteiten in de ruimste zin van het woord des KLN. Het dient dus te gaan om het creëren van activiteiten waarmee onze liefhebberij op een positieve wijze aan het grote publiek kenbaar wordt gemaakt. 

Het KLN logo dient duidelijk en herkenbaar in beeld gebracht te worden op of in uw promotiematerialen zoals flyers en banners bijvoorbeeld. Op verzoek kunnen wij u het juiste logo voor drukwerk of banners sturen.

 In beginsel komen voor subsidie in aanmerking alle kosten, die direct en indirect verband houden met het ontwikkelen van middelen voor promotie van de liefhebberij. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:

  • Kosten voor de aanmaak van publieksfolders en eenvoudige brochures aangaande de eigen vereniging, de eigen tentoonstelling of een voor het publiek toegankelijke activiteit
  • Kosten van materiaal om de eigen tentoonstelling beter te presenteren
  • Kosten verband houdende met de opname in een gemeentegids
  • Kosten voor het vervaardigen van promotiematerialen voor een eigen stand
  • Kosten in verband met de inrichting van nieuwe of te verbeteren dierenverblijven op kinderboerderijen of andere voor publiek toegankelijke dierverblijfplaatsen
  • Kosten verband houdende met nieuw op te zetten voorlichtingsbijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Kosten die verband houden met het maken van een eigen internetsite en homepage door een vereniging indien deze gekoppeld kan worden aan de site van KLN

Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat de bovenstaande opsomming niet volledig is. Het is een handreiking, er zijn dus zeker nog wel meer zaken waarvoor subsidie verleend kan worden. Belangrijk is echter dat de subsidie in principe niet als doel heeft bestaande activiteiten duurzaam de onderhouden. Tevens wordt geen subsidie verleend voor consumpties, recepties, kilometervergoedingen en/of kosten, die direct bedoeld zijn voor het genoegen van (enkele) personen van de vereniging (bijvoorbeeld een feestavond). Ook worden geen subsidies verleend voor kosten die niet gecontroleerd kunnen worden of die niet duidelijk omschreven zijn bij de aanvraag.

  

Hoe kan men subsidie aanvragen?
Voor de subsidie moet een volledig ingevuld aanvraagformulier worden ingediend. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden via de KLN-website. Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de te ontwikkelen activiteit of promotiemateriaal.
Verder moeten bij het aanvraagformulier een gedetailleerde begroting en/of offerte(s) worden gevoegd. Uit de begroting moet duidelijk blijken hoe men denkt de activiteit te kunnen financieren.
Op deze begroting en offerte(s) dient het bedrag te worden gebaseerd waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Des te duidelijker bepaald kan worden waaraan de subsidie precies wordt besteed des te groter is de kans dat deze aan u verstrekt kan worden. Verder dient het rekeningnummer van de vereniging te worden vermeld.

 Bij wie moet men de subsidie vragen?
Alle aanvragen van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen kunnen moeten ingediend worden via het e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Door wie wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld?
Het bestuur van KLN neemt de beslissing om de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk toe te wijzen. De hoogte van de subsidie wordt voor iedere aanvraag afzonderlijk vastgesteld. In de meeste gebruikelijke situaties wordt slechts een gedeelte van de kosten gesubsidieerd. Deze beslissing wordt de subsidieaanvrager schriftelijk medegedeeld. Tegen de beslissing van het bestuur van KLN is geen beroep mogelijk.

Hoe wordt de subsidie betaald?
De subsidie wordt in beginsel achteraf uitbetaald nadat voldoende is aangetoond dat de activiteit is uitgevoerd.

Hoe wordt de subsidie gecontroleerd?
De besteding van de subsidie blijkt uit de facturen of kwitanties waarvan de subsidieaanvrager een opstelling kan maken en de kopieën hiervan kan bijvoegen. Verder kan een bestuurslid van KLN of een bestuurslid van de afdeling gaan kijken bij de activiteit en hiervan verslag doen aan het KLN-bestuur. Indien bij deze controle en de eventuele daarbij aansluitende navraag blijkt dat er niet correct met de subsidie is omgesprongen dan wordt een eventueel voorschot meteen teruggevorderd en de afrekening gecorrigeerd. Aan eerder toegekende subsidiebedragen mogen geen rechten worden ontleend.

Het streven is om zoveel mogelijk verenigingen, speciaalclubs en afdelingen te stimuleren PR te bedrijven. Eén en ander kan betekenen dat door teveel aanvragen het zogenaamde “subsidieplafond” bereikt kan worden. Er zal dan worden gestreefd het totaal beschikbare subsidiegeld zoveel mogelijk te verdelen over alle aanvragen. Dit kan betekenen dat subsidieverstrekkingen per boekjaar in toekenningbedragen kunnen verschillen. Wij adviseren u daarom subsidieaanvragen voor 2018 tijdig bij ons in te leveren.

Promotiepakketten voor verenigingen en speciaalclubs.
Ook zijn er KLN promotiepakketten beschikbaar. Deze pakketten zijn ter ondersteuning voor verenigingen en tentoonstellingen voor algemene PR activiteiten. Indien u dit op een groot evenement gaat gebruiken zal het pakket nooit en volledig toereikend zijn voor wat betreft de inhoud en de hoeveelheid. De opzet is slechts om algemene ondersteuning te bieden. Aan verenigingen is het om ook zelf PR materialen te ontwikkelen over de eigen vereniging, provincie of tentoonstelling.

Deze promotiepakketten zijn te bestellen via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ronald Tiemes, secretaris

KLN berichten oktober 2017

Wat moet waar heen?
Op dit moment ontvang ik op het secretariaat veel vraagprogramma’s en af en toe een papieren keurcontract. Over enige weken zal dat vast vervolgt worden door veel catalogi.
Hieruit blijkt dat onze hobby gelukkig nog steeds veel liefhebbers kent die zich tomeloos inzetten!

Op zich vind ik het leuk om, mits ik er tijd voor heb, de boekjes door te kijken. Echter daar blijft het dan ook bij. Het is dus zonde van de door de verenigen gemaakte portokosten.

Lees meer

Vacature Voorzitter KLN

Bent u op zoek naar een uitdaging en wilt u het gezicht van KLN zijn?
U bent innovatief en op zoek naar een attractieve tijdsbesteding? Dan is deze functie wat voor u!

Kleindier Liefhebbers Nederland, de organisatie voor het houden, fokken en tentoonstellen van kippen, sier- en watervogels, konijnen,
cavia's en kleine knagers is op zoek naar een: 

VOORZITTER m/v

De voorzitter van KLN is de eerste spreekbuis en het gezicht van onze organisatie met 7000 leden.
Hij/zij stuurt en bewaakt de grote hoofdlijnen van de beleidsontwikkelingen binnen de organisatie.

De functie van voorzitter kent geen vaste werktijden en kan qua intensiteit per periode verschillen.
Gemiddeld bent u 7 tot 14 uur per week kwijt aan de verschillende taken.

De functie houdt o.a. in:
• representatieve externe vertegenwoordiging
• het onderhouden en bevorderen van contacten in binnen- en buitenland met aanverwante organisaties
• het leiden van vergaderingen
• sturing geven aan beleidsvorming op langere termijn
• bewaking voortgang processen aan de hand van jaarplannen etc.
• coördineren van bestuurstaken en ondersteuning van bestuurders
• conflictbewaking in de ruimste zin van het woord

Wat verwachten wij van u?
• De belangrijkste taak van het hoofdbestuur is zorgen dat de vereniging goed functioneert.
   Als voorzitter bent u met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur en daarmee de allround spil van deze organisatie
• U bent representatief, het gezicht van de vereniging naar de buitenwereld. Goede contactuele vaardigheden zijn daarbij dus essentieel!
• U bent het organisatietalent dat denkt in mogelijkheden, kansen, die goed kan samenwerken en u bent zelf reflecterend
• U bent enthousiast, assertief, werkt gestructureerd en nauwkeurig
• U heeft de creativiteit en vaardigheden om samen met ons de schouders te zetten onder een nieuwe manier van werken en denken,
   zoals neergelegd in het visie document 'KLN op weg naar 2019'

Wat hebben wij u te bieden:
• Een uitdaging om met een gemotiveerd team, door middel van verandermanagement, de weg naar de toekomst te begeleiden
• Inspraak in het reilen en zeilen van de vereniging
• Nog meer bestuurskundige kennis en vaardigheden opdoen
• Een goed vrijwilligersbeleid
• Een maandelijkse vergoeding en reis/onkostenvergoeding
• Verzekering voor het leiden van het hoofdbestuur

Stuur uw motiverende sollicitatiebrief aan:
Kleindier Liefhebbers Nederland
t.a.v.: 1e secretaris G.J.R. (Ronald) Tiemes
Kruizemunt 84,
8252 BN Dronten
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De sluitingsdatum is 15 november 2017

KLN berichten september 2017

2e secretaris a.i.
Mevrouw Erna Sanders maakt al enkele jaren deel uit van het KLN-bondsbureau. Hier verzorgt zij onder meer de notulen van de vergaderingen en is nauw betrokken bij het bestuur.
Om mij, als secretaris, nog meer te kunnen ondersteunen zal Erna de komende periode gaan fungeren als 2e secretaris ad interim.

Lees meer