Home

Gedragscode Bestuur KLN

 

 GEDRAGSCODE BESTUUR KLN

Het Bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) besluit:

 • Overwegende dat bestuursleden van KLN een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van KLN en dus dienen te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt;
 • Overwegende dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan collega-bestuurders als aan de Algemene Ledenvergadering van KLN.

Tot het vaststellen van de volgende gedragscode voor de leden van het bestuur van KLN.

 Artikel 1. Toepassingsgebied

 1. Deze gedragscode geldt voor alle leden van het Bestuur van KLN;
 2. De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen;
 3. De leden van het Bestuur ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragscode;
 4. Over gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het Bestuur van KLN.

 Artikel 2. Grondbeginselen

 1. Een bestuurslid wordt geacht onder alle omstandigheden zodanig op te treden dat de belangen van KLN en de aan haar gelieerde leden niet worden geschaad dan wel de integriteit en reputatie van KLN en haar leden in twijfel kunnen worden getrokken;
 2. Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat hij/zij iedere situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven;
 3. Ieder bestuurslid is verplicht aan het Bestuur van KLN-verantwoording af te leggen over zijn/ haar gedragingen als bedoeld in deze gedragscode.

 Artikel 3. Belangenverstrengeling en aanbesteding

 1. Ieder bestuurslid doet aan het Bestuur opgave van zijn/haar financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee KLN een zakelijke relatie onderhoudt;
 2. Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid (de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen;
 3. Ieder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan KLN, onthoudt zich in voorkomend geval van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht;
 4. Een besluit tot gunning van een opdracht aan een aanbieder van zaken of diensten aan KLN, waarmee een bestuurslid een familiebetrekking of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur van KLN;
 5. Een bestuurslid neemt van een aanbieder van zaken of diensten aan KLN geen zaken of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 Artikel 4. Nevenfuncties

Een bestuurslid vervult geen hoofd- of nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van KLN.

Artikel 5. Informatie

 1. Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij/zij uit hoofde van zijn/ haar functie beschikt. Hij/ zij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn;
 2. Een bestuurslid maakt niet te eigen bate of voor zijn/ haar persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn/ haar functie verkregen informatie;
 3. Een bestuurslid houdt bij het uitoefenen van zijn/ haar functie geen informatie achter, tenzij deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft dan wel in de onderhavige situatie niet opportuun is.

 Artikel 6. Aannemen van geschenken

 1. Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een geschatte waarde van 50,00 Euro die een bestuurslid uit hoofde van zijn/ haar functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en geregistreerd door het Bestuur van KLN en zijn eigendom van KLN. Door het Bestuur zal vervolgens een passende bestemming worden gezocht;
 2. Indien een bestuurslid geschenken of giften ontvangt zoals bedoeld in het voorgaande lid, met een waarde van 50,00 Euro of minder, kunnen deze worden behouden. Hiervan hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden;
 3. Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het Bestuur.

 Artikel 7. Bestuurlijke uitgaven/ onkosten

 1. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen;
 2. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten geldt dat met de uitgaven het belang van KLN is gemoeid en dat deze voortvloeien uit de functie van het bestuurslid.

 

 

Artikel 8. Declaraties uitgaven/ onkosten

 1. De functie van KLN-bestuurder is een onbezoldigde functie;
 2. Wel zijn er vergoedingen voor onkosten, zoals kosten die worden gemaakt als gevolg van reizen ten behoeve van KLN;
 3. Van toepassing op die onkosten is het KLN-declaratiebesluit voor bestuurders en commissieleden, alsmede de toepasselijke bepalingen in de gedragscode;
 4. De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed;
 5. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure;
 6. De Penningmeester van KLN is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties;
 7. In geval van twijfel omtrent een declaratie wordt deze voorgelegd aan het Bestuur van KLN;
 8. De bestuurlijke uitgaven en onkosten, alsmede de declaraties worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant van KLN, die daarvan verslag uitbrengt aan het Bestuur.

 Artikel 9. Creditcards

Er worden geen creditcards verstrekt aan bestuursleden.

 

Artikel 10. Reizen buitenland

 1. Een bestuurslid dat het voornemen heeft ten behoeve van KLN een buitenlandse reis te maken, heeft daarvoor voorafgaande toestemming nodig van het bestuur van KLN;
 2. Een bestuurslid dat het voornemen van een reis als bedoeld in het voorgaande lid meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende overweging, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten aan het Bestuur van KLN;
 3. Uitnodigingen voor reizen en werkbezoeken op kosten van derden worden altijd besproken in het Bestuur van KLN en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het belang van de reis voor KLN is doorslaggevend voor de besluitvorming.
 4. Van de reis wordt verslag gedaan aan het Bestuur van KLN;
 5. Het ten laste van KLN meereizen van de partner van een bestuurslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van KLN daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming door het Bestuur van KLN betrokken;
 6. Het anderszins meereizen van derden op kosten van KLN is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming door het Bestuur van KLN betrokken;
 7. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming door het Bestuur van KLN. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het desbetreffende bestuurslid;
 8. De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, overeenkomstig de in artikel 7 van deze gedragscode genoemde criteria.

 Artikel 11. Verantwoording

 1. Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze gedragscode neergelegde gedragsregels aan de Algemene ledenvergadering van KLN.

 Artikel 12. Titel

 1. Dit besluit kan worden aangehaald als ´Gedragscode Bestuur KLN´.      

 

 

 

 

NIEUWE ERKENNINGEN NOORDSHOW 2019

Namens de diverse Standaardcommissies wil ik u het volgende mededelen. Tijdens de afgelopen bondsshow in Assen zijn de volgende rassen/ kleuren erkend.
Ik wil namens de KLN alle fokkers die dieren hebben aangeboden voor de erkenningsprocedure feliciteren met hun behaalde resultaat. Het is een mooie
prestatie om vaak na jaren werk dit resultaat te bereiken waarbij een ras of kleurslag wordt erkend. In de komende weken zal er een uitgebreider bericht
volgen van de Standaard commissies op de site van de KLN en in Kleindiermagazine.

Hoenders:
Appenzeller Spitskuif, Blauw (ongezoomd)
Lakenvelder, Lakenveldertekening blauw
Sussex, Wit blauwcolumbia

Dwerghoenders:
Araucanakriel, Wildkleur
Chabokriel, Blauwtarwe
Nederlandse Baardkuifkriel, Donkerbruin dun
Nederlandse Baardkuifkriel, Splash
Nederlandse Sabelpootkriel, Citroenporselein blauwgetekend
Wyandottekriel, Citroen blauwcolumbia 

Watervogels:
Kwaker, Geelblauw forel (lichtwildkleur) grofbont  

Konijnen:
Rassen:
Klein-Rex, patroon, otter, voorlopig erkent 
Kleuren:
Nederlandse Hangoordwerg, oranje, definitief erkent
Polish, blauw, definitief erkent         
Voorlopige erkenningen voortzetten:
Blauwe Holicer, rasgebonden kleur
Rex Hangoordwerg, wit blauwoog
Leeuwenkop Dwerg, rhön                                                     

Namens het KLN Bestuur
Bart van der Vlis

Europashow Herning

In de pdf die hier te downloaden is, treft u de uitnodiging aan om in te schrijven op de Europashow te Herning in Denemarken. Een Europashow is een geweldig evenement, waar je zeker een keer geweest moet zijn.
Als u er over denkt om in te schrijven, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan met de gegevens zoals genoemd in de uitnodiging. U krijgt dan alle informatie, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en u krijgt tijdig de inschrijfbescheiden. Het verplicht u nog tot niets, maar inschrijven kan namelijk alleen via de contactpersonen van de betreffende bonden. De sluitingsdatum in Denemarken geldt niet voor de overige Europese landen, dus wees er op tijd bij.

De effecten van het Coronavirus op onze hobby

 

30-03-2020
Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.  

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Afgelopen maandag 23 maart 2020  voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook  consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen. 

Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren.

Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of  hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites.

Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen.  Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

Wat betreft het pluimvee heeft het Ministerie van LNV besloten om de landelijke ophokplicht, die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee, wordt verlengd. Dit heeft vooral te maken met nieuwe uitbraken van AI in Duitsland. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep