Notulen bondsvergadering 15 juni 2019

De notulen van deze vergadering zijn nu beschikbaar. Zij worden in het jaarboek over 2019 opgenomen en op de volgende ALV op 20 juni 2020 ter goedkeuring aangeboden.

U kunt de notulen hier inzien.