Portefeuille PR en jeugdzaken

Globale beleidsdoelen:
Op innovatieve wijze bereiken van nieuwe kleindier liefhebbers, hen te boeien voor onze hobby en duurzaam te binden.
Het opwekken van belangstelling bij de jeugd zodat zij direct of op langere termijn duurzaam de kleindierhobby oppakken.

Algemene taken:

  • schrijven van publicaties etc., het bevorderen van een maatschappelijk brede bekendheid van KLN
  • mede zorgdragen dat KLN als serieuze gesprekspartner deelneemt in overlegvormen die voor onze hobby van belang zijn
  • intern en extern zorg dragen voor een eenduidige uitstraling naar buiten toe en een goede communicatie tussen alle PR-platvormen
  • stimuleren van extern gerichte PR-activiteiten door afdelingen, verenigingen, speciaalclubs en shows
  • ontwikkelen en up to date houden van effectief PR-materiaal
  • het ontwikkelen van speciale activiteiten voor de jeugd zoals lespakketten etc.
  • het betrekken van de gezamenlijke PR-werkgroep van alle bonden in de activiteiten, het sturing geven aan de activiteiten van deze gezamenlijke werkgroep in het bijzonder de stand, website en gezamenlijk ontwikkeld materiaal
  • een actief wervingsbeleid van nieuwe leden voeren.