Secretariaat

Functie secretaris
Hoofdtaken:
Het fungeren als formele contactpersoon van de organisatie; in- en extern is hij vaak het eerste aanspreekpunt. Daarnaast bewaakt hij, samen met de voorzitter, de processen in de organisatie.

Algemene taken:

 • verzorging, verspreiding en bewaking van de afhandeling van (elektronische) post en telefoontjes
 • planning en voorbereiding van vergaderingen en de vergaderagenda, vastleggen locatie, verzorgen vergaderstukken, afhandeling notulen en archivering, bewaking actiepuntenlijsten
 • jaarboek en algemene ledenvergadering
 • verzorgen van de bondsberichten
 • archiveren en het beheren van (digitale) stukken van de bond;

Taken Bondsbureau

 • notuleren van vergaderingen
 • verzorging van eenvoudig drukwerk of mailings voor portefeuillehouders en commissies
 • verzorging en voorraadbeheer plaquettes, jubileumspelden, oorkondes etc.
 • controleren van aanvragen van uitbetaling KLN-prijzen en voorbereiding betaling
 • verkoop en voorraadbewaking eigen boeken, standaarden, ansichtkaarten, formulieren, drukwerkcentrale etc.
 • contactperso(o)n(en) voor afhandeling van diverse vragen die via de website/e-mail binnenkomen.

Deze taken kunnen door verschillende personen worden uitgevoerd, afhankelijk van de bezetting van het secretariaat.
De eerste en de tweede secretaris stellen met elkaar de werkverdeling op die wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.