Taken examencommissie

De examencommissies hebben de volgende algemene taken:
  • Het verzorgen van de organisatie van de examens, het samenstellen en afnemen van examens.
  • Het vaststellen of een kandidaat het theoretisch examen al dan niet met voldoende resultaat heeft afgelegd en kan worden toegelaten tot het praktisch examen.
  • Het vaststellen of een kandidaat het praktisch examen al dan niet met voldoende resultaat heeft afgelegd.
  • De examencommissie brengt binnen vier weken na het praktisch examen een gemotiveerd advies uit aan het bestuur van KLN omtrent het al dan niet verlenen van keurbevoegdheid voor de geëxamineerde rassen of bepaalde groepen en de categorie van de bevoegdheid (A-, B-, of C-bevoegdheid).
  • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over het examenreglement van de betreffende groep.
  • het vragen en geven van adviezen aan andere commissies van KLN.
De examencommissies hebben de taak om een objectieve, ordelijke en correcte examinering te waarborgen en te bewaken. Om dat te bereiken, wordt:
  • het theoretisch examen door minstens twee daartoe aangewezen personen opgesteld
  • het praktisch examen door minstens twee examinatoren afgenomen
  • door de portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden van het bestuur van KLN voor zowel het theoretisch als het praktisch examen minstens één waarnemer (gecommitteerde) benoemt. Dit bestuurslid mag zelf geen waarnemer zijn.

De examencommissies dienen voor 1 maart van ieder kalenderjaar een lijst van geslaagde personenin in bij het KLN bestuur met opgave van de rassen waarvoor zij zijn geslaagd. Het KLN bestuur besluit o.b.v. de gevolgde procedure en het verslag van de gecommitteerden of de personen in aanmerking komen voor het keurmeesterschap, dan wel bekrachtigt zij de behaalde uitbreidingen van bevoegdheden.