Verslag van de examen commissie “veren” (2011/2012)

Onderstaand verslag gaat over het seizoen 2011 – 2012.

In 2011 hadden zich 35 kandidaten aangemeld voor het doen van examens om keurbevoegdheid te krijgen of om deze uit te breiden. Twee van de kandidaten (een nieuweling en een die uitbreiding wou doen voor oorspronkelijke duiven) werden in mei tijdens het theoretisch en mondeling examen voor alles afgewezen en konden derhalve in 2011 niet verder. Bij de praktische examen hadden we 34 kandidaten. Hiervoor had een van de kandidaten die uitbreiding had gedaan in mei en min. voor één ras was geslaagd zich terug getrokken. Daar tegenover stond dat een kandidaat nog mocht herkansen voor de kwartels, frankolijnen en patrijzen.

We hebben in 2011 steeds met zes koppels de examens afgenomen.

De 35 kandidaten waren voor het theoretisch mondeling examen onderverdeeld in:
1 voor diergroep siervogels.
2 voor diergroep oorspronkelijke duiven
1 voor diergroep gedomesticeerde watervogels
1 voor diergroep gedomesticeerde watervogels en oorspronkelijke duiven.
2 voor diergroep hoenders
25 voor diergroep hoenders en dwerghoenders
3 voor diergroep dwerghoenders.

Bij het praktisch examen waren de 34 kandidaten als volgt verdeeld:
2 voor diergroep siervogels.
1 voor diergroep oorspronkelijke duiven
1 voor diergroep gedomesticeerde watervogels
1 voor diergroep gedomesticeerde watervogels, siervogels (herexamen) en oorspronkelijke duiven.
2 voor diergroep hoenders
25 voor diergroep hoenders en dwerghoenders
2 voor diergroep dwerghoenders.


Er waren in mei 4 nieuwe kandidaten voor de diergroepen hoenders en dwerghoenders
Bij het praktisch examen waren hier nog 3 van “in de race” .Er deden dus 31 kandidaten praktisch examen om uitbreiding van de bevoegdheid te krijgen.

In 2011 werd voor het eerst gewerkt met het vernieuwde examenreglement. Als je de mening van de examinatoren vraagt is dit beslist nog wel even wennen. Ook al hadden we per kandidaat een half uur meer tijd ingeruimd en ook al hadden we de praktische examens nu verdeeld over twee shows (ONETO en NOORDSHOW), het bleek dat menige examinator niet binnen de gestelde tijd alle rassen (soms 18 of 20) met de kandidaat kon afwerken. In Zuidlaren waren de laatste examens pas afgerond tegen 18.30 uur, terwijl dit al om 16,00 uur afgerond had moeten zijn. We gaan ons als commissie samen met de portefeuillehouder beraden over hoe dit anders en beter kan.

Van de drie kandidaten die zich voor een eerste maal hadden aangemeld voor het examen voor hoenders- en dwerghoenders en tijdens het theoretisch gedeelte ruime voldoendes haalden op de onderdelen: Organisatie, Dierkunde, Erfelijkheidsleer en Voeding, had een zich nogal verkeken op het praktisch gedeelte. Hij wist de keurmeester voor geen van de rassen te overtuigen en kreeg derhalve geen bevoegdheid. De andere twee deden een prima examen. We willen ze daarmee van harte feliciteren. Dit zijn:
A.Th.M. van den Oetelaar uit Berghem  en M. Ykema uit Joure  Beide zijn inmiddels aangesteld als C keurmeester hoenders en dwerghoenders.
Ik hoop dat ze ook werkelijk aan het keuren toekomen dit jaar. Ze moeten dan wel gevraagd worden!!. Ervaring op doen is heel belangrijk, maar daarvoor zijn ze wel afhankelijk van de secretarissen van de diverse shows.
Qua kennis doen C keurmeester niets onder voor keurmeesters met meer bevoegdheden.  Op jongdierendagen zijn deze mensen prima inzetbaar ook al hebben ze nog maar een beperkte bevoegdheid. Ook kunnen ze wellicht op grotere shows als C keurmeester al ingezet worden. 

Voorts zijn twee keurmeesters door het behalen van één of meerdere rassen bevorderd tot B keurmeester Oorspronkelijke Duiven. Dit zijn de heren A. Broers uit Maarheze en E.W. Zwama uit Doezum. Ook hen wil ik feliciteren met deze mijlpaal.

De overige keurmeesters die uitbreiding deden en voor een aantal rassen bevoegdheid tot keuren kregen waren:
Dhr. J.L. Albada, Dhr. L. van Beek, Dhr. G.J. den Blanken, Dhr. T. Boschma,  Dhr. R. Blokker, Dhr. A. Brouwers, Dhr. J.A. de Dooij, Dhr. E.J. v. Es, , Dhr. G.J. Glastra, Dhr. H.M. Griekspoor, Dhr. R.C.H. v.d. Kerkhof, Dhr. H. Ketelaar, Dhr. B. Kremer, Dhr. H.M.G. Maar, Dhr. I.N. Meijering, Dhr. J. Meindertsma, Dhr. B. Mombarg, Dhr. H. v. Olst, Dhr. M. v. Pijkeren, Dhr. M.H. Scheuter, Dhr. H. Scholte, Dhr. A. v.d. Streek, Dhr. J.H.W. Tenbergen,  Dhr. C.J.C. Vlaardingerbroek, Dhr. J. Voets, Dhr. J.F.M Vriesekoop,  Dhr. B.L. v. Wetering en dhr. J. Wever.

Alle collega’s wil ik met het behaalde succes feliciteren en hoop dat  men met veel plezier de keurstok zal blijven hanteren.

Het slagingspercentage lag ook dit jaar weer hoog. Het blijkt dat vrijwel alle kandidaten zich uitstekend voorbereiden.

Alle kandidaten tezamen deden op 14 mei examen in 433 rassen. (261 in 2010).
Voor 29 rassen (voor watervogels en siervogels geldt een groep als één ras) werden kandidaten afgewezen.
Dit betekent een slagingspercentage van 93,4 %
De kandidaten scoorden voor een ras een gemiddeld cijfer van 7,17 (in 2010 7,23)

Tijdens de praktische examens op de Oneto op 12 december en op de Noordshow op 5 en 6 januari deden alle kandidaten tezamen examen in in 430  rassen (276 in 2010).
Omdat 72 keer een ras niet aanwezig was is er werkelijk examen gedaan in 358 rassen (255 in 2010).

Voor 34 rassen (in 2010  24) (voor watervogels en siervogels geldt een groep als één ras) werden kandidaten afgewezen.
Dit betekent een slagingspercentage van 90,8 % (90,6 % in 2010)
De kandidaten scoorden voor een ras een gemiddeld cijfer van 6,97 (7,05 in 2010)

Het aantal rassen dat niet aanwezig was bedroeg 46. Ik geef hieronder eens een opsomming van wat er zoal niet was ingestuurd. Dit zijn dus kennelijk zeldzame rassen in ons land.

Groep 46 van siervogvels = Pauwfazanten etc;
Watervogels: Aylesbury eend; Silver Apple yard eend; Silver Apple Yard dwerg eend; Emdener gans; Zweedse eend.
Hoenders: Jersey Giant; Bielefelder; Houdan; Augsburger beker kam hoen; Croad langshan; Cemani; Soendanees Vechthoen; Aseel tupe Madras; Catalaans hoen; Siciliaans Bekerkamhoen; Schotse kruiper; Redcaps; Dominikaner; Ardenner hoen; Ramelsloher; Duitse kruiper; Duitse Koekoek; Bergse kraaier; Crevecoeurs; Bresse hoen, Mechels hoen; Dresdener; Langshan en Luikse vechter.
Dwerghoenders: Mechelse kriel; Houdan kriel; Augsburger bekerkam kriel; Thuringer baardkriel; Croad Langshan kriel; Luikse vechtkriel; Nanking kriel; Burma kriel; La Fleche kriel; Aseel kriel; Araucana kriel; Nederrijnse kriel.
Veel van deze rassen zijn nog wel ergens in Nederland bij een of enkele mensen. Beste fokkers de kandidaten zouden er heel blij mee zijn als u op de show(s) waar geëxamineerd wordt wel enkele dieren instuurt. Alleen dan kunnen ze namelijk examen doen voor deze rassen.

Het theoretisch examen wordt al jaren afgenomen in Amersfoort op de Anne Anemaschool. Henk Kasperts is degene die voor zowel de commissieleden als de kandidaten zorgt voor een natje en een droogje.  Dit wordt uiteraard hoog gewaardeerd.
Het praktisch examen werd dit jaar voor het eerst afgenomen in Enschede (Oneto) en Zuidlaren  (Noordshow). Ook hier krijgen we alle medewerking als het gaat om de faciliteiten. Als voorbeeld wil ik noemen dat men niet te beroerd is om extra kooien klaar te zetten voor rassen die niet aanwezig zijn en door kandidaten zelf worden meegenomen.

Het aantal keurmeesters loopt de laatste jaren steeds meer terug. Ieder jaar met zeker twee. Nieuwe keurmeesters zijn dus meer dan welkom!!
We hopen dat het komende jaar toch meer fokkers de ambitie die ze wellicht hebben om keurmeester te worden ook in praktijk brengen.
Vraag eens wat informatie op en ga het proberen!!! Dit kan bij: A. Verhelst m.b.t. alle vragen over keurmeesteraangelegenheden, bij S.P. Oostenbrug  m.b.t. cursusinformatie, bij H.L. Timmer m.b.t. vragen over het examen en uiteraard kun je ook  het bondsbureau benaderen. Het mag niet zo zijn dat kandidaten al in het begin afhaken omdat ze niet de juiste info krijgen. Voor de juiste telefoon- en adresgegevens adviseer ik u de website van kleindierliefhebbers Nederland te raadplegen.

Ook dit jaar hebben we graag gebruik gemaakt van Aad Rijs als inval examinator. Hij verving tijdens de praktische examens in Zuidlaren Willem Voskamp, die door problemen met zijn knieën niet meer een volledige dag praktische examens kan afnemen. Ook waren we blij dat Evert Visser bereid was om Sikke Oostenbrug te vervangen die ook met zijn gezondheid tobt.

Als gedelegeerde was in mei Jasper Smelt aanwezig en tijdens de praktische examens was dit Benno Schurink. Beide heren wil ik hartelijk dank zeggen voor de genomen moeite. Het is beslist een opgaaf om de hele dag oplettend te blijven.

Rest mij de mede commissieleden en onze portefeuillehouder dank te brengen voor de prettige samenwerking.

Secretaris Examen Commissie “veren”

Hendrik Timmer