Verslag van de examen commissie “veren” (2012/2013)

2012 – 2013 succesvol met 9 nieuwe keurmeesters.

Het gaat erg goed met de aanwas van keurmeesters in de veren groep. Ook het aantal mensen dat jaarlijks uitbreiding doet stijgt enorm. In 2007 deden er 27 keurmeesters uitbreiding of starten met het keurmeesterambt. Door de jaren heen is dit steeds gestegen en nu in 2012 hebben 45 mensen zich opgegeven om keurmeester te worden of om uitbreiding te doen. Het aantal nieuwelingen was in 2012 met 12 mensen erg goed en deed ons veel deugd. Klaarblijkelijk is er nog animo genoeg voor deze mooie hobby.  Doordat de meeste van deze nieuwe keurmeesters tevens nog vrij jong zijn is de gemiddelde leeftijd van ons keurmeesterkorps nu 59 jaar. Daarnaast hebben we in 2012, nadat de Serama als aparte diergroep erkend was, daar middels twee studiedagen keurmeesters voor opgeleid.

Zoals gezegd waren er dus 45 mensen die zich hadden opgegeven om een examen te doen. Nog voordat de theoretische examens daar waren moest een van de nieuwelingen zich terugtrekken. (maar gaat in 2013 alsnog van start) Tijdens het theoretisch examen werden van de nieuwelingen er twee afgewezen, omdat ze op één of meerdere onderdelen een onvoldoende hadden.  Voor de praktijkexamens later in het jaar bleven er dus 42 kandidaten over.   

We hebben in 2011 steeds met zes koppels de examens afgenomen.
 
De 45 kandidaten waren voor het theoretisch mondeling examen onderverdeeld in:
2 voor diergroep siervogels.
1 voor diergroep siervogels en oorspronkelijke duiven.
1 voor diergroep siervogels en gedomesticeerde watervogels.
1 voor diergroep gedomesticeerde watervogels.
2 voor diergroep hoenders
32 voor diergroep hoenders en dwerghoenders
3 voor diergroep dwerghoenders.
2 voor de diergroepen hoenders, dwerghoenders en serama’s
1 voor diergroep dwerghoenders en serama’s

Bij het praktisch examen waren er dus drie mensen afgevallen. Dit waren allemaal kandidaten die opgingen voor hoenders en dwerghoenders. Vlak voor het praktische examen moest een van de nieuwelingen zich daarvoor afmelden en zal nu in 2013 alsnog praktijk examen gaan doen. Uiteindelijk deden van de 14 gestarte nieuwelingen er dus 8 praktijkexamen.

Tijdens het praktisch examen deden de nieuwelingen het allemaal goed. Ze wisten allemaal te slagen voor een of meerdere rassen. We willen ze daarmee van harte feliciteren. Dit zijn:
Dhr. F.L.J.O. Baltus uit Zwaag (hoenders, dwerghoenders, Serama’s) Dhr. J.B.R. Driessen uit Huizen (dwerghoenders), Dhr. M. Eissens uit Groningen (hoenders en dwerghoenders), Dhr. A.A. Heerdink uit St. Nicolaasga (hoenders en dwerghoenders), Dhr. G.J.H. Leusink uit Hengelo (hoenders en dwerghoenders), Mevr. A. v.d. Meer uit Oostwold (dwerghoenders en Serama’s), Dhr. R.J. Roelfsema uit Leek (hoenders en dwerghoenders), Mevr. B. in ’t Veld uit Nieuw Weerdinge (hoenders, dwerghoenders en Serama’s)  Ze zijn inmiddels allemaal aangesteld als C keurmeester hoenders en /of dwerghoenders en of voor keurmeester Serama’s.
Gelukkig heb ik van een aantal gehoord dat ze al een paar keuringen hebben vastgelegd voor 2013. Dit is natuurlijk van cruciaal belang. Ze moeten allemaal nog veel ervaring opdoen en dat kan alleen maar als ze gevraagd worden door de verenigingen en shows.
 Qua kennis doen C keurmeester niets onder voor keurmeesters met meer bevoegdheden.  Op jongdierendagen zijn deze mensen prima inzetbaar ook al hebben ze nog maar een beperkte bevoegdheid. Ook kunnen ze wellicht op grotere shows als C keurmeester al ingezet worden.  

Ook zijn er dit jaar een aantal keurmeesters bevorderd tot A-keurmeester. Dit zijn:
Dhr. J.A. de Dooij uit Ossendrecht voor hoenders. (was al A voor dwerghoenders)
Dhr. M. van Pijkeren uit Wezep voor dwerghoenders.
Dhr. J. Meindertsma uit Buitenpost voor gedomesticeerde watervogels.
Dhr. A. Broers uit Maarheze voor oorspronkelijke duiven.
Natuurlijk voor allen een geweldige mijlpaal, waarmee ik ze van harte feliciteer.

Voorts is er één keurmeesters die door het behalen van één of meerdere rassen bevorderd is tot B keurmeester dwerghoenders. Dit is de heer B.H.F.  Mombarg uit Peize. Ook hem wil ik feliciteren met dit resultaat.

De overige keurmeesters die uitbreiding deden en voor een aantal rassen bevoegdheid tot keuren kregen waren:
Dhr. J.L. Albada, Dhr. G.J. den Blanken, Dhr. T. Boschma, Dhr. A. Brouwers, Dhr. J. v. Dorp, Dhr. E.J. v. Es, Dhr. RS.. Gatti, Dhr. G.J. Glastra, Dhr. H.M. Griekspoor, Dhr. R.C.H. v.d. Kerkhof, Dhr. H. Ketelaar, Dhr. B. Kremer, Dhr. H.M.G. Maar, Dhr. I.N. Meijering, Dhr. A.Th.M v.d. Oetelaar, Dhr. H. v. Olst, Dhr. M. v. Pijkeren, Dhr. H. Scholte, Dhr. R. Siemes, Dhr. J.H.W. Tenbergen,  Dhr. C.J.C. Vlaardingerbroek, Dhr. J. Voets, Dhr. J.F.M Vriesekoop,  Dhr. B.L. v. Wetering, dhr. Th. Wouterse, dhr. M. Ykema en dhr. E.W. Zwama.

Alle collega’s wil ik met het behaalde succes feliciteren en hoop dat  men met veel plezier de keurstok zal blijven hanteren.

Het slagingspercentage lag ook dit jaar weer hoog. Het blijkt dat vrijwel alle kandidaten zich uitstekend voorbereiden.

Alle kandidaten tezamen deden op 14 april examen in 407 rassen. (433 in 2011).
Voor 22 rassen (voor watervogels en siervogels geldt een groep als één ras) werden kandidaten afgewezen.
Dit betekent een slagingspercentage van 94,6 %
De kandidaten scoorden voor een ras een gemiddeld cijfer van 7,14 (in 2011 7,15)

Tijdens de praktische examens op de Noordshow op 3 en 4 januari deden alle kandidaten tezamen examen in in 381 rassen (358 in 2011).

Voor 26 rassen (in 2011  34) (voor watervogels en siervogels geldt een groep als één ras) werden kandidaten afgewezen.
Dit betekent een slagingspercentage van 93,2 % (90,8 % in 2011)
De kandidaten scoorden voor een ras een gemiddeld cijfer van 7,05 (6,97 in 2011)

Het aantal rassen (van alle in Nederland erkende rassen) dat niet aanwezig was  op de bondsshow bedroeg 58. Gelukkig hebben kandidaten in 11 rassen zelf nog geregeld dat het ras er kwam. Dit vind ik een groot compliment waard. Natuurlijk hebben ze er belang bij, maar je moet het wel allemaal even organiseren.   .

Het theoretisch examen wordt al jaren afgenomen in Amersfoort op de Anne Anemaschool. Henk Kasperts is degene die voor zowel de commissieleden als de kandidaten zorgt voor een natje en een droogje.  Dit wordt uiteraard hoog gewaardeerd.
Het praktisch examen werd dit jaar afgenomen in  Zuidlaren  (Noordshow). Hier krijgen we alle medewerking als het gaat om de faciliteiten. Als voorbeeld wil ik noemen dat men niet te beroerd is om extra kooien klaar te zetten voor rassen die niet aanwezig zijn en door kandidaten zelf worden meegenomen. In 2011 hadden we ook nog examen afgenomen in Enschede (Oneto) , maar gezien het feit dat de Europa show ook op die data gehouden werd was er maar beperkt belangstelling (5 st.) hiervoor. Ook was Nieuwegein (Championshow) als mogelijkheid aangedragen, maar hiervoor was slechts één aanmelding. Uiteindelijk is besloten alle examen in Zuidlaren af te nemen. Op de avond van de keuring zijn we daar mee gestart. En op vrijdag is dit vervolgd. Door het hoge aantal kandidaten was dit noodzakelijk. Ook dit jaar bleek weer dat de gereserveerde tijd van vijf kwartier per keurmeester niet altijd voldoende is. Helaas ontstonden er daardoor ook nu weer wachttijden voor de kandidaten. In 2013 zijn er in ieder geval meer mogelijkheden. Maar eens goed overleggen hoeveel tijd we voor een kandidaat gaan reserveren.
 
Zoals in het begin reeds genoemd waren we dit jaar erg blij met het grote aantal nieuwe aanmeldingen. We hopen dat ook de komende jaren meer fokkers, de ambitie die ze wellicht hebben om keurmeester te worden ook in praktijk brengen.
Vraag eens wat informatie op en ga het proberen!!! Dit kan bij: A. Tieleman m.b.t. alle vragen over keurmeesteraangelegenheden, bij S.P. Oostenbrug  m.b.t. cursusinformatie, bij H.L. Timmer m.b.t. vragen over het examen en uiteraard kun je ook  het bondsbureau benaderen. Het mag niet zo zijn dat kandidaten al in het begin afhaken omdat ze niet de juiste info krijgen. Voor de juiste telefoon- en adresgegevens adviseer ik u de website van kleindierliefhebbers Nederland te raadplegen.

Tijdens de ALV van KLN in juni 2012 nam Alex Verhelst afscheid als portefeuillehouder. Ik moet zeggen dat hij altijd met veel enthousiasme en inzet zich van zijn taak kweet. Zoals een echte bestuurder betaamt was hij nadrukkelijk bezig met de toekomst.  In de uitwerking van de jaarlijkse examens had hij altijd een vast vertrouwen in het team. Daarvoor wil ik hem namens alle examinatoren dank zeggen.  Voor zijn opvolger Arie Tieleman is het lastig om als “konijneman” zich in een kort tijdbestek alle “kippenzaken” eigen te maken. Niettemin is de inzet groot en  zijn rustige benadering van zaken is best wel prettig.

In 2012 is de examencommissie uitgebreid met Dhr. J. Albada uit Vroomshoop.  Hij nam de plaats in van Dhr. H Geerts uit Nieuwleusen, die na vele jaren had aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Natuurlijk jammer, maar we zijn Henk zeer erkentelijk voor zijn inzet al die jaren.
Toch waren we dit jaar erg blij met het feit dat dhr. H. Geerts ons toch nog weer heeft geholpen met het afnemen van examens. Hij had weliswaar al afscheid genomen, maar we zaten dit jaar toch echt nog omhoog. Ook Dhr. B. Schurink wil ik bedanken voor zijn bereidheid om in te vallen indien het nodig was geweest.

Als gedelegeerde waren dit jaar Benno Schurink, Arie Tieleman en Adrie van Gent actief. Allen wil ik hartelijk dank zeggen voor de genomen moeite. Het is beslist een opgaaf om de hele dag oplettend te blijven.


Een grote schok ging er door het keurmeesterkorps toen op 11 juli 2012 het bericht kwam dat keurmeester Richard Blokker op 46 jarige leeftijd was verongelukt. Richard was beslist een groot talent. Hij was net enkele jaren met het keurmeesterambt bezig en deed dit met verve. De resultaten waren  zeer goed. Hij had zich enkele dagen voor het noodlottige ongeval met collega keurmeesters uit Noord Holland nog verdiept in de Serama’s Daarvoor zou hij zeker geslaagd zijn. Richard hield niet van half werk.  Op de rouwkaart stond geschreven “geheel onverwacht moeten we afscheid nemen van Richard Blokker ( sergeant majoor, kippenfokker en keurmeester)” Het is voor het keurmeesterkorps een groot gemis en in het bijzonder voor zijn directe collega’s uit de provincie. Maar natuurlijk is het grootste gemis daar voor zijn vrouw en kinderen. Met veel mensen uit de liefhebberij hebben we met militair ceremonieel afscheid genomen van Richard.  

SERAMA’S
Nadat in de junivergadering de diergroep Serama’s erkend was moesten er keurmeesters voor dit ras worden opgeleid. Omdat ze voor het nieuwe seizoen examen moesten hebben gedaan werden er twee studiedagen georganiseerd in de zomer. Ter voorbereiding was er voor de kandidaten het nodige aan huiswerk te doen. Op de studiedagen zelf werd na een schriftelijk examen veel gekeurd met daar aanwezige Serama’s. Beide dagen zijn in een prettige sfeer verlopen. Organisatoren Jonny Wever en ondergetekende konden terugzien op twee succesvolle dagen. De deelnemers hadden zich uitstekend voorbereid. Over beide studiedagen hebben 53 keurmeesters hiervoor de bevoegdheid gehaald hetgeen een groot succes genoemd mag worden.

Rest mij de mede commissieleden en onze portefeuillehouder dank te brengen voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen.

Secretaris Examen Commissie “veren”

Hendrik Timmer