Verslag Examencommissie Hoenders etc. (2013/2014)

2013 – 2014 weer aanwas met 6 nieuwe keurmeesters.

Ook dit jaar zijn we zeer tevreden met de aanwas van nieuwe keurmeesters. Mochten we in het vorig verslagjaar negen keurmeesters verwelkomen, nu zijn dat er zes. Het gaat dus erg goed met de aanwas van keurmeesters in de veren groep. Ook het aantal mensen dat jaarlijks uitbreiding doet blijft onveranderd hoog. In 2013 hebben 40 mensen geprobeerd om “er rassen bij te halen”. Hierbij viel op dat ook meerdere keurmeesters die al jaren geen uitbreiding hadden gedaan, nu wel weer examen wilden doen. Dat vinden we zeer verheugend.

Het aantal mensen wat zich had opgegeven voor het examen bedroeg in totaal 48. Gedurende het theoretisch examen bleek voor  één kandidaat (nieuweling) de lat te hoog te liggen en moest deze worden afgewezen. Door de zes andere nieuwelingen werd hier en daar wel eens een ras “gemist” maar iedereen kon door en dus konden die ook werkelijk deelnemen aan het praktisch examen.  
In het vorig verslagjaar melde ik dat één kandidaat zich vlak voor het praktisch examen had terug getrokken en dat deze in 2013 nog een herkansing had. Daarvan heeft de kandidaat geen gebruik gemaakt, zodat deze bij een eventuele volgende keer weer bij de basis moet beginnen.

We hebben in 2013 het theoretisch en mondeling examen met zes koppels kunnen afwerken. Het praktisch examen (wat dit jaar weer bij de Noordshow was ondergebracht) hebben we met 5 koppels examinatoren gedaan. Gelukkig konden we dit jaar weer twee dagen praktisch examineren, waardoor we aan alle kandidaten toch voldoende tijd konden besteden.

De 48 kandidaten waren voor het theoretisch -  mondeling examen onderverdeeld in:
3          voor diergroep siervogels.
1          voor diergroep gedomesticeerde watervogels.
1          voor diergroep oorspronkelijke watervogels.
2          voor diergroep hoenders
40        voor diergroep hoenders en dwerghoenders
1          voor diergroep dwerghoenders.

Bij het praktisch examen waren er dus twee kandidaten afgevallen.

Tijdens het praktisch examen deden de zes nieuwelingen het allemaal goed. Ze wisten allemaal te slagen voor een of meerdere rassen. We willen ze daarmee van harte feliciteren. Dit zijn:
Dhr. H.J.V. Beerling uit Nieuw Schoonebeek (dwerghoenders,) H. Timmer uit Nieuw Buinen (hoenders, dwerghoenders), Dhr. W. Meijer uit Grashoek (hoenders en dwerghoenders), Dhr. I. Meester uit Tijnje (hoenders en dwerghoenders), Dhr. W.A.R. Kok uit Breda (hoenders en dwerghoenders), Dhr. H.G.M.. Zomer uit Houten, (hoenders en dwerghoenders)  Ze zijn inmiddels allemaal aangesteld als C keurmeester hoenders en /of dwerghoenders.

Hierbij een oproep aan de tentoonstellingssecretarissen om eens één van deze mensen uit te nodigen voor een keuring. Ze moeten allemaal nog veel ervaring opdoen en dat kan alleen maar als ze gevraagd worden door de verenigingen en shows.
 Qua kennis doen C keurmeester niets onder voor keurmeesters met meer bevoegdheden.  Op jongdierendagen zijn deze mensen prima inzetbaar ook al hebben ze nog maar een beperkte bevoegdheid. Ook kunnen ze wellicht op grotere shows als C keurmeester al ingezet worden.  

Ook zijn er dit jaar een aantal keurmeesters bevorderd tot A-keurmeester. Dit zijn:
Dhr. G.J. Glastra uit Bennekom voor dwerghoenders.
Dhr. T. Boschma uit Koudum voor dwerghoenders.
Dhr. B. Kremer uit Borne voor dwerghoenders.
Dhr. I. Meijering uit Koedijk voor dwerghoenders.
Dhr. E. Zwama uit Doezum voor gedomesticeerde watervogels.
Dhr. M. Griekspoor uit Dirksland voor hoenders. (was al A keurmeester dwerghoenders)
Natuurlijk voor allen een geweldige mijlpaal, waarmee ik ze van harte feliciteer. Het heeft werkelijk jaren geduurd voordat genoemde mensen dit deel konden afsluiten. En dat lag niet zozeer aan die kandidaten, maar vooral aan het systeem, omdat het nou eenmaal niet veel sneller ging.

De overige keurmeesters die uitbreiding deden en voor een aantal rassen bevoegdheid tot keuren kregen waren:
Dhr. J.L. Albada, Dhr. G.J. den Blanken,  Dhr. A. Broers, Dhr. A. Brouwers, Dhr. J. v. Dorp, Dhr. J. Driessen, Dhr. M. Eissens, Dhr. E.J. v. Es, Dhr. RS.. Gatti, Dhr. G.J. Glastra, Dhr. A. Heerdink,  Dhr. R.C.H. v.d. Kerkhof, Dhr. H. Ketelaar, Dhr. Th. Kiewiet, Dhr. G. Leusink,  Dhr. H.M.G. Maar, Mevr. A. v.d. Meer-v.Triest, Dhr. A. Meester, Dhr. J. Meindertsma,  Dhr. A.Th.M v.d. Oetelaar, Dhr. H. v. Olst, Dhr. M. v. Pijkeren, Dhr. R.J. Roelfsema, Dhr. R. Ruyters, Dhr. H. Scholte, Dhr. R. Siemes, Dhr. A. v.d. Streek, Dhr. J.H.W. Tenbergen,  Mevr. B. in ’t Veld, Dhr. J. Voets, Dhr. J.F.M Vriesekoop,  Dhr. B.L. v. Wetering, Dhr. J. Wever,  Dhr. Th. Wouterse en dhr. M. Ykema.

Alle collega’s wil ik met het behaalde succes feliciteren en hoop dat  men met veel plezier de keurstok zal blijven hanteren.

Het slagingspercentage lag ook dit jaar weer hoog, maar toch wel iets lager dan in voorgaande jaren. Nog steeds durf ik te stellen dat vrijwel alle kandidaten zich uitstekend voorbereiden.
Ten tijde dat de kandidaten zich aanmelden wilden ze samen examen doen voor 515 rassen. Hiervan zijn uiteindelijk nog veel afgevallen, omdat rassen domweg niet aanwezig waren  of omdat men tijdens het theorie examen er geen voldoende voor kreeg.

Tijdens de praktische examens op de Noordshow op 9 en 10 januari deden alle kandidaten tezamen uiteindelijke examen in 407 rassen (381 in 2012).

Voor 52 rassen (in 2012 voor 26) (voor watervogels en siervogels geldt een groep als één ras) werden kandidaten tijdens het praktisch examen afgewezen.
Dit betekent een slagingspercentage van 87 % (93,2 % in 2012)
De kandidaten scoorden voor een ras een gemiddeld cijfer van 6,78 (7,05 in 2012)

Het aantal rassen (van alle in Nederland erkende rassen) dat niet aanwezig was  op de bondsshow bedroeg 61. (in 2012 58) Gelukkig hebben kandidaten ook dit jaar in 11 rassen zelf nog geregeld dat het ras er kwam. Dit vind ik een groot compliment waard. Natuurlijk hebben ze er belang bij, maar je moet het wel allemaal even organiseren.
Het theoretisch examen werd dit jaar voor het laatst afgenomen in Amersfoort op de Anne Anemaschool. Henk Kasperts is degene die hier voor zowel de commissieleden als de kandidaten altijd zorgde voor een natje en een droogje.  Dit hebben we altijd bijzonder op prijs gesteld, Maar helaas wordt de school gesloopt en kunnen we daar niet meer terecht.  Henk nogmaals heel erg bedankt voor al die jaren dat we bij jou te gast mochten zijn.

Het praktisch examen werd ook dit jaar afgenomen in  Zuidlaren  (Noordshow). Hier krijgen we alle medewerking als het gaat om de faciliteiten. Als voorbeeld wil ik noemen dat men niet te beroerd is om extra kooien klaar te zetten voor rassen die niet aanwezig zijn en door kandidaten zelf worden meegenomen. Ook het contact met de bestuursleden daar is optimaal.
Zoals in het begin reeds genoemd zijn we erg blij met de aanwas van ons keurmeesterkorps. We hopen dat ook de komende jaren meerdere fokkers de stap nemen om zich op te geven voor de cursus. Gezien de hoge leeftijd van veel keurmeesters is dit zeker noodzakelijk. Daarnaast is het keuren van kleindieren een prachtige hobby die u veel voldoening zal geven naast zeer veel sociale contacten.
Vraag eens wat informatie op en ga het proberen!!! Dit kan bij: A. Tieleman m.b.t. alle vragen over keurmeesteraangelegenheden, bij J. Albada  m.b.t. cursusinformatie, bij H.L. Timmer m.b.t. vragen over het examen en uiteraard kun je ook  het bondsbureau benaderen. Het mag niet zo zijn dat kandidaten al in het begin afhaken omdat ze niet de juiste info krijgen. Voor de juiste telefoon- en adresgegevens adviseer ik u de website van kleindierliefhebbers Nederland te raadplegen.

Vele jaren heeft Sikke Oostenbrug het opstellen van het theorie examen voor zijn rekening genomen. Uiteraard berustte de correctie ook bij hem. Sikke was ook de cursusleider als het ging om opleiden van nieuwe keurmeesters. Sikke was al een jaar niet meer actief als examinator, maar heeft nu ook het stokje van cursusleider overgedragen. Ik wil Sikke nogmaals veel dank zeggen voor al die jaren dat hij dit werk belangeloos heeft gedaan.
Vanaf 2014 is Johan Albada het aanspreekpunt geworden voor de cursus die mensen opleidt tot keurmeester van hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en Serama’s.
Als gedelegeerde waren dit jaar Benno Schurink, Henk de Boer en Adrie van Gent actief. Allen wil ik hartelijk dank zeggen voor de genomen moeite. Het is niet eenvoudig om een dag lang geconcentreerd te blijven en op te letten of alles wel “volgens de regels van het spel” verloopt.

Rest mij de mede commissieleden Willem Voskamp (voorzitter), Harmen Hoving, Nico van Wijk, Bert Frenken, Frans van Oers, Bas Vingerhoed, Jan Steenbakkers, Evert Visser, Gerard Tesselaar, Johan Albada en Elze Zwama , en onze portefeuillehouder Arie Tieleman dank te zeggen voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen.

Hendrik Timmer
Secretaris Examen Commissie “veren”