Taken standaardcommissie

1. De standaardcommissies hebben de volgende algemene taken:

  1. Het uitvoeren van de erkenningsprocedures betreffende het erkennen van rassen, kleuren en variëteiten conform het voor die groep van    toepassing zijnde erkenningenreglement en het uitbrengen van een advies aan het bestuur van KLN over de erkenning.
  2. Het uitbrengen van advies aan het bestuur van KLN over het vaststellen en aanpassen van standaardbeschrijvingen van rassen, kleuren en variëteiten en verder al hetgeen dat deel uitmaakt van de standaard en dit alles vast te leggen in de standaard voor de betreffende groep.
  3. Het raadplegen en informeren van speciaalclubs en soortgelijke verenigingen aangaande onderwerpen vallende onder a. en b.
  4. Het onderhouden van contacten met buitenlandse bonden, standaardcommissies en de Entente Européenne aangaande onderwerpen vallende onder a. en b.
  5. Het informeren en adviseren van de keurmeestersvereniging van de betreffende groep, in het bijzonder over (bij)scholingsonderwerpen.
  6. Het verzorgen van publicaties in het algemeen en bijdragen aan het bondsblad Kleindier Magazine in het bijzonder; het geven van voorlichting over haar werkzaamheden.
  7. Het vragen en geven van adviezen aan andere commissies van KLN.

2. Het eens per drie jaar opstellen van een rapportage over knelpunten in haar groep en het uitwerken van een plan om te komen tot oplossingen.

3. Ten aanzien van oorspronkelijke soorten en rassen zoals de siervogels, oorspronkelijke watervogels, de oorspronkelijke duiven en kleine knaagdieren hebben de commissies als bijzondere taak het doen van onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van rassen, kleurslagen met als doel het bewaken van de authenticiteit van deze soorten en rassen en het op basis hiervan kunnen vaststellen van standaardbeschrijvingen.
De standaardcommissies voor diersoorten die als merk een ring dragen, hebben tevens als taak het adviseren van het bestuur van KLN betreffende de te hanteren ringenmaten.