Subsidie

PR activiteiten van plaatselijke verenigingen, speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling en die uitvoering geven aan de doelstellingen van Kleindier Liefhebbers Nederland zijn belangrijk voor de liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk door middel van een gedeeltelijke subsidie.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling en die uitvoering geven aan de doelstellingen van Kleindier Liefhebbers Nederland, zijn belangrijk voor de liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk door middel van een gedeeltelijke subsidie.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
Subsidie wordt gegeven voor gedeeltelijke dekking van bepaalde ontwikkelingskosten van speciaalclubs, verenigingen en bijzondere activiteiten van afdelingen. De kosten waarvoor subsidie wordt gegeven, moeten verband houden met het ontwikkelen van promotieactiviteiten in de ruimste zin van het woord. Het dient wel te gaan om het creëren van activiteiten waarmee onze liefhebberij op een positieve wijze aan het grote publiek kenbaar wordt gemaakt.
Het KLN logo dient duidelijk en herkenbaar in beeld gebracht te worden op of in uw promotiematerialen zoals flyers en banners bijvoorbeeld. Op verzoek kunnen wij u het juiste logo voor drukwerk of banners bijv. sturen. Het aanvragen van het KLN promotiepakket ter ondersteuning van uw activiteit is ook altijd mogelijk.

In beginsel komen voor subsidie in aanmerking alle kosten, die direct en indirect verband houden met het ontwikkelen van middelen voor promotie van de liefhebberij. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:

  • Kosten voor de aanmaak van publieksfolders en eenvoudige brochures terzake de eigen vereniging, de eigen tentoonstelling of een voor het publiek toegankelijke activiteit.
  • Kosten van materiaal om de eigen tentoonstelling beter te presenteren.
  • De kosten verband houdende met de opname in een gemeentegids.
  • Kosten voor het vervaardigen van promotiematerialen voor een eigen stand.
  • Kosten in verband met de inrichting van nieuwe of te verbeteren dierenverblijven op kinderboerderijen of andere voor publiek toegankelijke dierverblijfplaatsen.
  • Kosten verband houdende met nieuw op te zetten voorlichtingsbijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Kosten die verband houden met het maken van een eigen internetsite en homepage door een vereniging indien deze gekoppeld kan worden aan de site van KLN.

Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat de voorgaande opsomming niet volledig is. Het is een handreiking, er zijn dus zeker nog wel meer zaken waarvoor subsidie verleend kan worden. Belangrijk is echter dat de subsidie in principe niet als doel heeft bestaande activiteiten duurzaam de onderhouden. Tevens wordt geen subsidie verleend voor consumpties, recepties, kilometervergoedingen of kosten, die direct bedoeld zijn voor het genoegen van (enkele) personen van de vereniging (bijvoorbeeld een feestavond). Ook worden geen subsidies verleend voor kosten die niet gecontroleerd kunnen worden of die niet duidelijk omschreven zijn bij de aanvraag.

Hoe kan men subsidie krijgen?

Voor de subsidie moet een volledig ingevuld aanvraagformulier worden ingediend. Dit aanvraagformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden en moet volledig worden ingevuld.
Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de te ontwikkelen activiteit of promotiemateriaal.
Verder moeten bij het aanvraagformulier een gedetailleerde begroting en/of offerte(s) worden gevoegd. Uit de begroting moet duidelijk blijken hoe men denkt de activiteit te kunnen financieren.
Op deze begroting en offerte(s) dient het bedrag te worden gebaseerd waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Des te duidelijker bepaald kan worden waaraan de subsidie precies wordt besteed des te groter is de kans dat deze verstrekt kan worden. Verder dient het rekeningnummer van de vereniging te worden vermeld.

Bij wie moet men de subsidie vragen?

Alle aanvragen van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen moeten ingediend worden bij de portefeuillehouder PR en Jeugdzaken:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Door wie wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld?

Het bestuur van KLN neemt de beslissing om de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk toe te wijzen. De hoogte van de subsidie wordt voor iedere aanvraag afzonderlijk vastgesteld. In de meeste gebruikelijke situaties wordt slechts een gedeelte (50%) van de kosten gesubsidieerd. Deze beslissing wordt de subsidieaanvrager schriftelijk medegedeeld. Tegen de beslissing van het bestuur van KLN is geen beroep mogelijk.

Hoe wordt de subsidie betaald?

De subsidie wordt in beginsel achteraf uitbetaald nadat voldoende is aangetoond dat de activiteit is uitgevoerd.

Hoe wordt de subsidie gecontroleerd?

De besteding van de subsidie blijkt uit de bonnetjes, facturen of kwitanties waarvan de subsidieaanvrager een opstelling kan maken en de kopieën van de bonnen etc. kan bijvoegen. Verder kan een bestuurslid van KLN of een bestuurslid van de afdeling gaan kijken bij de activiteit en hiervan verslag doen aan de portefeuillehouder.
Indien bij deze controle en de eventuele daarbij aansluitende navraag blijkt dat er niet correct met de subsidie is omgesprongen dan wordt een eventueel voorschot meteen teruggevorderd en de afrekening gecorrigeerd.

Aan eerder toegekende subsidiebedragen mogen geen rechten worden ontleend.

Het streven is om zoveel mogelijk verenigingen, speciaalclubs en afdelingen te stimuleren PR te bedrijven. Één en ander kan betekenen dat door te veel aanvragen het zogenaamde “subsidieplafond” bereikt kan worden. Er zal dan worden gestreefd het totaal beschikbare subsidiegeld zoveel mogelijk te verdelen over alle aanvragen. Dit kan betekenen dat subsidieverstrekkingen per boekjaar in toekenningsbedragen kunnen verschillen.

Aanvraagformulier subsidie om met Word in te vullen
Aanvraagformulier subsidie om met de pen in te vullen