Belangrijke Bepalingen inzake ringen voor Beschermde Diersoorten

Belangrijke  bepalingen  uit de Regeling afgifte en kenmerken  naadloos gesloten pootringen en andere merktekens voor beschermde inheemse soorten ( Europese vogels  ) en beschermde uitheemse soorten genoemd in bijlage A bij de basisverordening.

Deze regeling is van toepassing op:

 • Gefokte vogels behorende tot beschermde inheemse diersoorten;
 • Gefokte vogels, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, voorzover deze soorten zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening.

Ringen en merktekens.

 1. In Nederland afgegeven naadloos gesloten pootringen moeten voldoen aan de volgende  eisen:
  A: ringen met een diameter  van 2,5 tot en met 2,9 mm. gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht (kleurringen) en zijn op zodanige wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt.

  B: Ringen met een diameter kleiner dan 2,5 en groter dan 2,9 mm gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, of zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt.
 2. In afwijking van het eerste lid kunnen ringen voor papegaaiachtige en roofvogels vervaardigd zijn van roestvrij staal.
 3. Een gesloten pootring als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een geanodiseerde kleurlaag, (kleurringen) die voor elk jaar waarin de ring mag worden aangebracht, verschillend is.

Naast genoemde eisen moet een in Nederland uitgegeven naadloos gesloten pootring ten minste zijn voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter  van de ring tot in tienden van een millimeter, een per ringmaat uniek  volgnummer en de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht.

Een in Nederland in gevangschap geboren en gefokt exemplaar van de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen soorten vogels  moet worden voorzien van een naadloos gesloten pootring, voor zover vermeld, in die bijlage vastgestelde maximale ringmaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar  de hier bedoelde bijlage en ringenlijst die is uitgegeven.

Bestellen van naadloos gesloten pootringen voor beschermde inheemse en beschermde uitheemse vogels.

Naadloos gesloten pootringen kunt u bestellen middels het hiervoor bedoelde ringenbestelformulier.

 • Op het formulier moet de vereiste ringmaat en het gewenste aantal ringen, alsmede de soort vogel waarvoor de ring bestemd is worden ingevuld. Een niet volledig, onduidelijk of niet ondertekend formulier wordt niet in behandeling genomen.
 • De erkende organisaties geven uitsluitend naadloos gesloten pootringen af, indien aannemelijk is dat de aanvrager vogels, waarvoor naadloos gesloten pootringen worden aangevraagd, fokt. Het aantal door erkende organisaties af te geven ringen wordt beperkt tot het aantal redelijkerwijs te verwachten nakweek van de door de aanvrager  op het ringenbestelformulier aangegeven soort.
 • De erkende organisaties, wijzen een aanvraag voor naadloos gesloten pootringen af, indien het redelijke vermoeden bestaat dat de aanvrager in strijd handelt of zal handelen met de Regeling uitgifte ringen.
 • De erkende organisaties moeten gedurende 5 jaar een administratie bijhouden waarin de aantallen en codes van de verstrekte naadloos gesloten pootringen zijn opgenomen; de soort vogel waarvoor de ringen zijn aangevraagd, de datum van uitgifte, alsmede de namen en adressen van de personen aan wie de naadloos gesloten pootringen zijn verstrekt.
 • De erkende organisaties leggen elke drie maanden  en wel uiterlijk 1 juni, 1 september, 1 december en 1 april van elk jaar aan de Minister de volledige administratie over van de afgelopen drie maanden.
 • De erkende organisaties, verschaffen de Minister desgevraagd alle informatie met betrekking tot de afgifte van naadloos gesloten pootringen.

Gebruik naadloos gesloten pootringen.

 • De aanvrager die ringen ontvangt van een der erkende organisaties mag deze uitsluitend aanbrengen op in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels. Een door de aanvrager ontvangen naadloos gesloten pootring wordt uitsluitend aangebracht op een vogel van de soort waarvoor de ringen zijn besteld.
 • Een aanvrager is niet gerechtigd van erkende organisaties ontvangen naadloos gesloten pootringen aan derden te verschaffen. Een ring of ander merkteken dat rechtmatig is aangebracht voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt geacht te zijn een ring of merkteken als bedoeld in deze regeling.
 • De persoon die ringen bestelt blijft volledig verantwoordelijk voor de gevolgen met betrekking tot onregelmatigheden die zich voordoen met  betrekking tot deze regelgeving en kan zich niet beroepen op de organisatie die de ringen heeft verstrekt.