• Home

Uitzending één Vandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van één Vandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van één Vandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.    

Onze raskonijnen zijn het erfgoed uit een ver verleden en maken een belangrijk deel uit van deze biodiversiteit en worden daarom gekoesterd. Vele landen, waaronder ook Nederland, hebben de conventie van Rio ondertekend en daarmee verklaard zich te zullen inzetten voor het behoud van die biodiversiteit. Wij zetten ons in om de  biodiversiteit van kleindieren te behouden. Er zijn ook fokkers die dieren slachten voor eigen gebruik. Echter dat dit op de wettelijk toegestane manier moet gebeuren is evident. Wij zullen wat dit betreft nadere voorlichting geven om te zorgen dat het slachten van dieren op de juiste wijze plaatsvind en natuurlijk binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

KLN en haar Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving zet zich continue in om het dierenwelzijn te verbeteren en juiste criteria vast te stellen. KLN is al jaren geleden een traject gestart om stap voor stap de rasstandaarden op dierenwelzijn aan te passen en heeft richtlijnen opgesteld voor het houden en vervoeren van dieren en reglementen voor tentoonstellingen, waarin ook dierenwelzijn is geregeld. Er is begonnen om stappen te zetten en grotere  stappen zullen op korte termijn volgen bij de Europese harmonisering in deze. Voorlichting via ons maandblad Kleindier Magazine,  beginnerscursussen en verplichte nascholing voor de keurmeesters  maken daar ook onderdeel van uit.

De grote onrust en de vele reacties van onze leden geeft aan dat onze hobby nog spring levend is. Wij als KLN bestuur zijn druk bezig om de problematiek te bespreken met de diverse instanties die hierbij betrokken zijn. Het positieve aan deze uitzending is dat we ons realiseren, dat we nog harder moeten werken aan het verbeteren van het dierenwelzijn voor onze diersoorten. Bewustwording uitdragen is daarbij één van de onderdelen waarbij wij samen met de leden zorgen voor een beter beeld van onze hobby.

Bestuur van KLN en de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving

Nationale tentoonstellingen

De wens om tot een betere spreiding van de nationale tentoonstellingen te komen heeft veel discussie opgeleverd. De discussie gaat vooral over de datum waarop de nationale tentoonstellingen gaan plaatsvinden. Vele van u heb ik mogen ontmoeten op de Dierenparade Noordshow 2019. De Dierenparade Noordshow wordt altijd in het eerste weekend van januari georganiseerd en deze datum staat voor niemand ter discussie. Vorenstaande geldt eveneens voor de Landelijke jeugdshow te Laren, deze wordt altijd in het derde weekend van september georganiseerd.

Ik kan heel goed begrijpen dat een aanpassing van het tentoonstellingsrooster niet eenvoudig te realiseren is. Verenigingen hebben locaties voor meerdere jaren besproken of zijn juist vanwege de hoog-pathogene aviaire influenza (´vogelgriep´) naar een andere datum gegaan. 
Tevens worden de meeste tentoonstellingen in de maanden oktober en november georganiseerd. Het organiseren van een nationale tentoonstelling in één van deze twee maanden zal per definitie tot discussie leiden.  In het belang van onze liefhebberij wil ik u allen oproepen om over uw schaduw heen te stappen en ons te realiseren dat deze wijziging in het belang is van onze liefhebberij.  

Het streven is en blijft om voor de zomer van 2019 duidelijkheid te hebben. Een betere spreiding kan dan plaatsvinden met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2020-2021.

Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter KLN

Oproep aan alle KLN leden

Het bestuur heeft het concept KLN Meerjarenplan 2019 – 2020, met de basis op orde naar een toekomstbestendige KLN, ¨de fokker centraal en het welzijn van het dier voorop¨, gereed.

Op 22 oktober 2018 en 23 februari 2019 heeft het bestuur haar concept Meerjarenplan KLN 2019 - 2020 besproken met de Raad van Advies. Doel van deze bespreking was enerzijds het delen van informatie en anderzijds het krijgen van feedback van de provinciale bestuurders. Om tot een gedragen KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 te komen, vindt het bestuur inbreng van alle leden van groot belang. Ieder lid krijgt tot 1 april 2019 de mogelijkheid om inbreng te leveren.

Lees meer

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Bericht van KLN bestuur:

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Als gevolg van berichtgevingen en wetgeving door de overheid inzake het welzijn van onze dieren en de publieke opinie daaromtrent, achtte het KLN bestuur het noodzakelijk een adviescommissie in te stellen. Problemen en vraagstukken in deze worden door de commissie beoordeeld en daarover advies uitgebracht naar het bestuur. Kwesties als welzijn, houderij en gezondheid van dieren komen aan de orde, maar ook wetgeving, fokproblemen en vakbekwaamheidseisen worden door de commissie behandeld. Het KLN bestuur wil op die wijze meer inhoudelijk kennis vergaren om zo een betere gesprekspartner te zijn voor onze overheden en datgene wat werkelijk goed is voor onze dieren en onze hobby beter te kunnen verdedigen. Veranderende nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Wet Dieren en het Besluit houders van Dieren vragen veel diplomatie.

Lees meer