Oproep: evaluatie gezondheidscertificaat

Oproep: evaluatie gezondheidscertificaat

Oproep: evaluatie gezondheidscertificaat

Betreft: evaluatie gezondheidscertificaat (TRACES-certificaat) voor het transporteren en verhandelen van vogels naar een ander EU-lidstaat.

Graag jullie aandacht voor het volgende. Het is van belang dat we allemaal reageren op de site van de Europese Commissie. Zie: Diergezondheidswetgeving – evaluatie (europa.eu). Een paar jaar geleden heeft de Europese Unie een nieuwe wet op de diergezondheid opgesteld, ook bekend als AHR (Animal Health Regulations), waarin werd geprobeerd alle regelgeving op het gebied van diersoorten zoveel mogelijk in één wet te bundelen. Deze diergezondheidswet (Verordening 2016/429) is sinds april 2021 van kracht.

Zoals u waarschijnlijk weet en veel fokkers al hebben ervaren, vormt deze wetgeving obstakels voor de beoefening van onze geliefde hobby op Europees niveau met pluimvee, duiven, vogels, enz.
Hieronder valt bijvoorbeeld het TRACES-certificaat, dat nodig is voor het transport van pluimvee, duiven en andere vogels tussen de Europese lidstaten. Deze regel is uitermate bedreigend voor onze hobby, omdat hiermee een eenvoudige overdracht van vogels nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.

Toen de nieuwe diergezondheidswet van kracht werd, heeft de Europese Unie afgesproken dat deze na een paar jaar geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie is nu begonnen en geeft iedereen in Europa de kans om zijn of haar mening te uiten via een openbare consultatie.

Deze openbare consultatie vindt plaats tot en met 3 april 2024. Wij dringen er daarom bij u allen op aan om niet alleen als organisatie maar ook als vogelhouder uw verantwoordelijkheid te nemen voor de kleine dierhouderij en uw mening te geven op Diergezondheidswetgeving – evaluatie (klik om voorgaande link).

Let op: u dient eenmalig een account aan te maken op de website van de Europese Commissie. Hiervoor wordt uw e-mailadres gevraagd, waarna u een e-mail ontvangt van de EU-authenticatiedienst. Vervolgens maakt u een wachtwoord aan, waarmee u kunt inloggen.

Uw e-mailadres wordt NIET gepubliceerd en u kunt uw reactie volledig anoniem achterlaten. Ter inspiratie voegen wij hieronder ook de concepttekst toe van Aviornis International Nederland, die u kunt kopiëren en plakken. Uiteraard kunt u deze naar eigen inzicht aanpassen of aanvullen.

Veel succes en alvast hartelijk dank!
Het hoofdbestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland
Jan Dirk Nijkamp
voorzitter


Hieronder vind je de concepttekst van Aviornis International Nederland die je kunt kopieren en plakken of gebruiken en naar eigen inzicht aanpassen/ aanvullen.


Hierbij wil ik, vogelhouder in Nederland, reageren op de openbare evaluatie m.b.t. de Verordening 2020/688 diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Europese Unie, Artikel 71 lid 1. In deze verordening staat:

Diergezondheidscertificaten voor bepaalde gehouden landdieren

Artikel 1, Exploitanten verplaatsen in gevangenschap levende vogels, honingbijen, hommels met uitzondering van hommels uit erkende van de omgeving geïsoleerde productie-inrichtingen, primaten, honden, katten, fretten of andere carnivoren alleen naar een andere lidstaat als zij vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong.

Deze verordening betekent dat particuliere vogelhouders in de EU in het kader van deze AHR verplicht zijn om bij het over de landgrens (van de EU-lidstaten) brengen van hun vogels een TRACES-certificaat aan te vragen. De kosten hiervan in Nederland beginnen bij € 250,– per bezoek van de NVWA-dierenarts en lopen op per kwartier. Deze kosten staan meestal niet in verhouding tot de waarde van de dieren (vaak minder dan € 50,– per dier). Deze kosten en de administratieve rompslomp hebben tot gevolg dat uitwisseling van de dieren met buitenlandse vogelhouders feitelijk onmogelijk is geworden.

Wanneer deelgenomen wordt aan een tentoonstelling in het buitenland komen aan het einde van de tentoonstelling dezelfde vogels weer terug bij dezelfde eigenaar. Daarvoor is het risico voor overdracht van AI zeer gering, zelfs verwaarloosbaar. De vogels (raspluimvee) worden niet verkocht, alleen tentoongesteld en is daarom niet nodig om TRACES aan te vragen. Immers voor de benelux regeling is het TRACES certificaat al niet nodig. Daarom willen wij voor alle EU landen en niet derde landen zonder TRACES met raspluimvee naar buitenlandse tentoonstellingen en evenementen gaan.

Het gaat bij de uitwisseling van dieren van de hobbyvogelhouder binnen de EU-lidstaten doorgaans over minder dan 10 dieren. De kans op overdracht van besmettelijke ziektes is daarbij verwaarloosbaar, bovendien zijn de contacten van hobbyhouders met de professionele sector minimaal dus ook die kans op overdracht is te verwaarlozen.

Voor veel vogelsoorten geldt dat er in het verleden slechts enkele exemplaren in Europa zijn geïmporteerd, nieuwe import is niet meer mogelijk. Dat betekent dat de genetische variatie erg beperkt is, om toch de gezondheid en genetische variatie van de vogels (raspluimvee) op peil te houden is uitwisseling met buitenlandse exemplaren essentieel. In toenemende mate horen we dat veel landelijk cuturele pluimveerassen in hun oorspronkelijk gebied bedreigd raken of zelfs uitsterven. Vaak is Nederland met de verschillende raspluimvee rassen de “ark” die daarvoor gebruikt wordt. Maar daarvoor moeten we onze populatie wel (genetisch) gezond houden.

Het liefst zien we dan ook dat de TRACES-certificering vervalt, mocht dat niet haalbaar zijn kunnen we ook denken aan: vrijstelling van certificering bij een beperkt aantal vogels b.v. 50 stuks. Of het meesturen van een zelf opgestelde gezondheidsverklaring, deze is ook toegestaan bij de zogenaamde Benelux-regeling.

1. Aantal vogels raspluimvee voor risico van AI waarvoor een UBN registratie benodigd moet zijn is voor houders van meer dan 250 vogels bedoeld en niet voor de houders met minder vogels raspluimvee. Het begrip risicovogels is alleen bekend in Nederland bij de overheid. In uw AHL is er onderscheid in pluimvee en captive birds (gezelschapsdieren en niet gezelschapsdieren). onze rasdieren zijn geen risicovogels, maar vallen onder overig gehouden vogels. Daarom moet de grens van 250 pluimvee blijven bij meer dan 250 is het een bedrijf met daarbij registratie via UBN, maar onder 250 vogels geen registratie noodzakelijk.

2. Wanneer een vaccinatie tegen AI beschikbaar komt en geregistreerd is, dan zal volgens AHL een monitoring moeten plaatsvinden. Als houder van kleine aantallen raspluimvee ga ik voor het niet monitoren van onze dieren, vanwege het geringe risico van overdracht van AI van mijn raspluimvee naar bedrijven, vanwege de kosten per houder voor deze monitoring, vanwege wat te doen met een uitslag van een paar dieren en hoeveel dieren bij een kleine koppel dan onderzocht moeten worden. De monitoringseis is zinloos voor onze groep van houders van raspluimvee. Individuele Registratie van de vogels op een locatie is belangrijker en dat hebben we als groep kleindierliefhebbers wel voor elkaar. Elk raspluimvee heeft een eigen unieke ringnummer om de poot.

Overig nieuws