Zelf doden van (hobby)dieren

Zelf doden van (hobby)dieren

Zelf doden van (hobby)dieren

Afgelopen maand kopten diverse nieuwsbronnen en organisaties over het ‘zelf doden van een huisdier’ naar aanleiding van een amendement van de Partij voor de Dieren (PvdD). Enkele maanden geleden heeft drs Frank Wassenberg namens de PvdD een amendement ingediend in de tweede kamer om het doden van (eigen) dieren te verbieden. Dit amendement is destijds door de Minister tegengehouden. Eerst moest uitgezocht worden wat wel en niet wettelijk mogelijk is en wilde men de verschillende groepen dierhouders informeren

Amendement

Afgelopen maand is het amendement opnieuw besproken in de tweede kamer en op 16 mei jongstleden stemde deze kamer toch in met het amendement over de volgende wetswijzigingen:

  • Een levenslang houdverbod voor ernstige dierenmishandelaars
  • Maximale gevangenisstraf voor dierenmishandeling van drie naar vijf jaar
  • Verbod op het doden huisdieren

Pas nadat de Eerste Kamer deze wetswijzigingen goedgekeurd heeft kan de Regering deze wet aanvaarden.

Wet dieren

Voor ganzen, honden en katten is het zelf doden al geregeld in de wet. Voor onze kleindieren is dat (nog) niet geregeld. In de tweede kamer werden gruwelijke voorbeelden, zoals het verdrinken en verbrijzelen van dieren, gebruikt om het amendement kracht bij te zetten.  Deze werkwijzen waren al wettelijk verboden, maar toch worden zulke incidenten gebruikt door de Partij voor de Dieren om hun amendement goedgekeurd te krijgen.

Dankzij intensieve lobby van KleindierNed en van Kleindier Liefhebbers Nederland met de verschillende fracties van politieke partijen in de tweede kamer, die onze dierhouderij welgezind zijn, stemde de meerderheid in de tweede kamer in met het amendement, MAAR wel met enige ruimte om toch zelf te mogen blijven doden EN alleen geldig voor zoogdieren.

Standpunt

Wij, als kleindierliefhebbers, hebben aangegeven dat wij onze dieren niet doden vanwege een ongewenste kleur of tekening. We verkondigen en informeren steeds dat we onze surplusdieren enkel zelf doden voor eigen consumptie. Ook hebben wij aangegeven, dat het een erge lijdensweg kan worden als je met zieke of verzwakte dieren eerst naar een dierenarts moet gaan om deze dieren daarna door een dierenarts te laten euthanaseren.

Om de nieuwe wet te kunnen handhaven, zullen nVWA en LID meer boa’s in dienst moeten nemen. Wanneer alle gezelschapsdieren en hobbydieren alleen door een dierenarts gedood kunnen worden, hebben we ook nog te weinig dierenartsen in Nederland.

Uitzondering

Minister Adema heeft daarna aangekondigd nog te bekijken voor welke dieren de wet, die naar verwachting niet voor 2024 zal ingaan, gaat gelden. De Minister heeft aangekondigd, dat een uitzondering gemaakt gaat worden voor hobbyhouders, waardoor hobbykonijnen (zoogdieren) voor eigen consumptie of in het geval van ondraaglijk lijden zelf gedood mogen worden.

KleindierNed en KLN hebben eind juni overleg met de Minister om onze uitzonderingen op de nieuwe wet mee te nemen als wijziging in de wet (amendement Wet dieren artikel 2.10 b en c. ministeriële regeling).

Hoe gaat Ministerie LNV deze wijziging inrichten?

Artikel 2.10, eerste lid, komt te luiden:

  1. Het is verboden om dieren behorend tot een krachtens artikel 2.2., eerste lid, aangewezen zoogdierensoort, ganzen en dieren behorend tot andere door Onze Minister aangewezen soorten of categorieën te doden. Het verbod, bedoeld in de vorige zin, is niet van toepassing:
    a. In gevallen waarin een dier wordt gedood voor bedrijfsmatige productie van dierlijke producten,
    b. In bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen,
    c. In bij ministeriële regeling aangewezen gevallen, ten aanzien van door Onze Minister aangewezen soorten of categorieën.

Ofwel: we zullen lobbyen om onze kippen en konijnen zelf te mogen doden met als doel te slachten om vervolgens te consumeren.

KLN Dierhouderijaangelegenheden

Overig nieuws